Provincie Limburg vacatures

Wil je werken bij de Provincie Limburg? Hieronder staan de laatste vacatures.

limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 7 dagen geleden

'Een doortastend en verbindend leider die integraal het bestuur adviseert
en met ambitie en trots leidinggeeft aan de ambtelijke organisatie in ontwikkeling.’

De functie

De Provincie Limburg zoekt een Directeur die complexe internationale en regionale projecten en
programma’s met rust, gezag en daadkracht kan sturen. Ben jij die politiek-bestuurlijk strateeg
met daadkracht, gezag en overwicht om vanuit verschillende rollen stakeholders te verbinden en
te enthousiasmeren?

Wie ben jij en welke kwaliteiten en ervaring worden verwacht

 • Ruime ervaring in een senior leiderschapsrol binnen een politiek-bestuurlijke omgeving in een organisatie die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar is.
 • Om de de brede portefeuille met projecten en programma’s te kunnen sturen is het zijn van
  een volwaardig gesprekspartner op voor DG’s, SG’s en bewindspersonen (binnen de
  kerndepartementen) van belang. Om dit te kunnen doen beschik je over een relevant en
  actief netwerk op regionaal (gemeenten), provinciaal en landelijk niveau.
 • Inhoudelijke kennis op het gebied van de huidige maatschappelijke opgave, een sterk ontwikkelde politieke antenne en uitstekende adviesvaardigheden om vanuit een politiek-neutrale positie de trusted-advisor te zijn voor het College van GS.
 • Je bezit autonome en verbindende kwaliteiten in de tweezijdige loyaliteit
  richting bestuur en ambtelijke organisatie. Een goed ontwikkeld gevoel voor
  staatsrechtelijke en juridische verhoudingen is daarbij noodzakelijk.
 • Het vermogen om de realisatiekracht binnen de organisatie te mobiliseren rond
  bestuurlijke opdrachten. Daarin ben je niet alleen resultaatgericht, maar vooral ook
  inspirerend en coachend.
 • Je hebt een een uitstekend gevoel voor integriteit en een aantoonbaar vermogen om
  dilemma’s op het gebied van integriteit en bestuurscultuur te agenderen en bespreekbaar
  te maken.
 • Een overtuigend trackrecord in het structureel verbeteren van organisaties.
 • Een no-nonsense werkhouding, samenwerking, relativerings- en doorzettingsvermogen
  met de nodige (zelf-)reflectie om te kunnen leren zijn punten die jou kenmerken.

Een organisatie in ontwikkeling

Voor provincie professionals is één ding leidend: Limburg nog mooier, duurzamer en innovatiever
doorgeven aan de volgende generaties dan dat zij nu al is. Dat gaat gepaard met ambitieuze
opgaven. Van het cultureel erfgoed tot het vernieuwende karakter. Van de prachtige natuur tot
de logistieke hotspots. En van de bijzondere euregionale ligging tot aan economische
vernieuwingskracht. Al deze complexe en veelzijdige uitdagingen worden met beide handen
aangepakt. Zo werken ruim 900 professionals – ieder vanuit zijn of haar eigen expertise – aan de
toekomst die Limburg verdient.
De sleutel voor grote maatschappelijke vraagstukken ligt steeds vaker in de regio. Dichtbij de
mensen en de gebieden die het raakt. De provincie is daarbij de logische overheidsinstelling om
het voortouw te nemen. Niet alleen om beleid te maken en toezicht te houden, maar juist ook om
zelf de uitvoering van concrete oplossingen beet te pakken. Met oog voor de samenhang en voor
de mensen die het raakt. Vanuit het besef dat de samenleving vraagt om een provincie die durft
te zeggen: “wij zijn ervan” en die de wil én de mogelijkheden heeft om dat elke dag weer waar te
maken. Dat ‘eigenaarschap’ is belangrijk, omdat er kritischer dan ooit naar de overheid wordt
gekeken. Niet alleen naar hoe de provincie dat doet, maar ook naar hóe ze dat doet.

Het directieteam

Het directieteam geeft leiding aan de ambtelijke organisatie met circa 900 professionals en het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Zij vervult een verbindende rol met externe partijen, is ambtelijk opdrachtgever van programma’s en projecten, geeft op ambtelijk niveau leiding aan het proces van beleidsbepaling en -realisatie en draagt zorg voor de kwaliteit en ontwikkeling van de interne organisatie, bedrijfsvoering en informatievoorziening.

De directie functioneert – onder integrale eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur – als collegiaal team, waarbij elk directielid de gehele directie vertegenwoordigt. De directieleden opereren zowel in- als extern op basis van een portefeuilleverdeling.

Over Limburg

Limburg is dankzij haar unieke internationale ligging, aan de rand van Nederland en in het hart van Europa, een thuishaven voor talrijke industrieën, en een bakermat van economische en wetenschappelijke samenwerkingen. Met de vier Brightlands Campussen als innovatieve aanjagers op het gebied van circulariteit, voeding en gezondheid. Daar komen wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen. Zelfs onder de grond, waar gehoopt wordt in de toekomst de Einstein Telescope te realiseren, zodat Limburg uitgroeit tot de plek waar de raadsels van ons heelal worden ontrafeld.

Overige informatie

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Interne kandidaten hebben bij
gelijke geschiktheid een voorrangspositie.

Medewerkers van de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen
gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Het staat medewerkers van deze
organisaties dus vrij op interne vacatures bij deze vier organisaties te reflecteren. De sollicitanten
hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat.

Oud-medewerkers van de Provincie Limburg, die in het kader van de vorming Omgevingsdienst
Zuid-Limburg bij de Provincie Limburg gelden als interne kandidaat, zijn vrij om te reflecteren op
interne vacatures van de Provincie Limburg. Deze sollicitanten hebben allemaal dezelfde status
van interne kandidaat.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer informatie

Bij de selectie laten we ons bijstaan door de heer Patrick Simonis, managing partner van Volta consultants. Bij vragen kun je contact opnemen via 085-76 04 820. Patrick Simonis kan je dan nader informeren over de functie en het proces.

Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie en CV graag uiterlijk op 09 augustus aanstaande tegemoet. Je kunt je sollicitatie mailen naar Volta consultants via patrick.simonis@voltaconsultants.com.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieDirectie, Overheid

‘Een doortastend en verbindend leider die integraal het bestuur adviseerten met ambitie en trots leidinggeeft aan de ambtelijke organisatie in ontwikkeling.’ De functie De Provincie Limbur...View more

HBO
limburg, Maastricht, Zuid Limburg
Geplaatst 7 dagen geleden

In de rol van Projectleider Beheer sta jij aan de lat voor het uitvoeren van het tactisch operationele verkeersveiligheidsbeleid en de afhandeling van verkeersveiligheidsissues op en langs het provinciale wegennet vanuit je rol als wegbeheerder.
Je bent samen je collega’s onder andere verantwoordelijk voor het adviseren en toetsen van verkeersmaatregelen, het afstemmen van evenementen en wegwerkzaamheden met andere wegbeheerders, advisering bij vergunningverlening (met name op gebied van verkeersmaatregelen), uitvoeren van verkeersveiligheidsinspecties en -audits, het implementeren van onze leidraad inrichting provinciale infrastructuur (LIPI) bij de programmering van wegwerkzaamheden, de validatie van verkeerskundige en verkeerstechnische uitgangspunten bij de uitvoering van projecten door eigen dienst en derden en de afstemming hierover met onze collega’s van Mobiliteit.

Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en zoekt voortdurend naar optimalisaties in de bedrijfsvoering. Als projectleider draag je er zorg voor dat de gebiedskennis en praktische ervaring van de weginspecteurs in de uitvoering van bovengenoemde raamovereenkomsten volledig wordt benut.
In deze functie ben je onderdeel van het cluster Wegbeheer. Dit cluster heeft de verantwoordelijkheid over het technische, functionele, operationele en administratieve beheer van ca. 448 km provinciale weg (incl. ca 470 km Rijwielpad) en staat als zodanig borg voor een wegennet dat voldoet aan wettelijke regelgeving en door de opdrachtgever (Provinciale Staten) vastgestelde kwaliteitskaders en daarmee garanties biedt voor verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid middels een transparante beheerhuishouding.

Werken binnen het cluster Wegbeheer betekent werken met vakinhoudelijke teamplayers in een multidisciplinaire omgeving.

Wat betreft de uitvoering van het operationele verkeersveiligheidsbeleid ben je samen met je collega’s het eerste aanspreekpunt en vraagbaak binnen de provincie Limburg. Jij zorgt dat je collega’s van de clusters Wegaanleg en Mobiliteit die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van civieltechnische infrastructurele werken op en langs de provinciale wegen alle relevante wegontwerptekeningen (verkeerstechnisch ontwerp, markerings- en bebordingstekeningen, tekeningen met afschermingsconstructies, tekeningen met verlichtingsarmaturen e.d.) en faseringstekeningen (tekeningen met afzettingen en omleidingen) aanleveren en jij draagt zorg dat deze beoordeeld worden. Aan de voorzijde lever je pro-actief het Programma van Eisen aan ten behoeve van verkeersveilgheidszaken. Je draagt je steentje bij aan de programmering van onderhoudswerkzaamheden door zorg te dragen dat afhankelijk van financiële haalbaarheid en technische maakbaarheid de maximaal haalbare invulling van de leidraad inrichting provinciale infrastructuur wordt meegenomen.

Je draagt zorg voor het uitvoeren van frequente schouw van wegen, verkeersveiligheidsinspecties en -audits en zorgt dat verbetermaatregelen in reguliere onderhoudsprojecten dan wel in urgente gevallen op ad hoc basis worden uitgevoerd. Signalen van verkeersveiligheidsissues verzamel je door je uitgebreide contacten met onze weginspecteurs, politie en andere stakeholders in de regio.

Je bent een spin in het web als het gaat om het inzichtelijk maken van de opgaven welke in de provincie Limburg bij alle wegbeheerders spelen. Als onderdeel hiervan coördineer je onder andere afstemming evenementen en wegafzettingen. Je inzicht in alle opgaven maakt je een onmisbare schakel in de tactisch operationele programmering van onderhoudswerken. In de programmering geef jij aan welke functionele eisen (LIPI) in onderhoudswerkzaamheden moeten worden meegenomen.
Ten behoeve van de klachtafhandeling draag je er zorg voor dat klachten welke door de aannemers van de onderhoudscontracten moeten worden opgepakt tijdig en correct worden afgehandeld en dat de communicatie en rapportage hieromtrent op de juiste wijze verloopt. Bij de voorbereiding en aanbesteding van nieuwe beheercontracten ben jij de spil die alle coördineert en afstemt.

Tot slot treed je op als inhoudsdeskundige voor je eigen cluster en de andere clusters van de provincie Limburg. Je adviseert bij het bepalen van de impact van verkeersmaatregelen tijdens onderhoudsmaatregelen op de veiligheid en doorstroming van provinciale wegen. Om je werk goed te doen blijf je graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied. Ook signaleer je relevante beleidsontwikkelingen en weet je die te vertalen in contracten en schep je hiermee de juiste condities om realisatie mogelijk te maken. Je bent breed georiënteerd voor wat betreft mogelijke toepassingsvormen van contracten en weet wat de markt in huis heeft.

Je werkt nauw samen met je collega’s van de buitendienst en binnendienst van het cluster Wegbeheer. Met name met de collega’s van de buitendienst zoek je steeds vaker proactief de samenwerking op. Je coacht en coördineert de medewerkers welke belast zijn met de begeleiding van de raamcontracten en stimuleert hen de praktijk- en regiokennis van de collega’s in de buitendienst actief te benutten. Je staat voortdurend in contact met externe partijen zoals gemeenten, kennisinstituten zoals CROW, andere wegbeheerders en stakeholders. Goede communicatieve vaardigheden, klantgerichtheid en bestuurlijke sensitiviteit zijn daarom competenties waarin jij jezelf herkent.

Wij vragen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau op verkeerskundig gebied danwel een opleiding op HBO-niveau op technisch gebied met de bereidheid op korte termijn cursussen te volgen om zich het vakgebied eigen te maken;
 • Aantoonbare, relevante kennis van en praktische ervaring met de beschreven werkzaamheden;
 • Kennis van en affiniteit met beheer en onderhoud van infrastructuur is een pre;
 • Vertrouwd met het werken in een dynamische operationele omgeving;
 • Je bent een teamplayer en beschikt over goede coachende vaardigheden met name op de aspecten schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Bestuurlijke sensitiviteit en goede schriftelijke vaardigheden ten behoeve van communicatie richting burger, collega’s en bestuur.

Hoe wij jouw bijdrage waarderen

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal
  € 4.128,86 en maximaal € 5.827,12 in schaal 11.
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • PBDI budget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.

Werken als provincie professional

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie, op economisch gebied, sociaal gebied en in de openbare ruimte. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Meer over Provincie Limburg

Als provincie professionals willen we maar één ding: Limburg nog mooier, duurzamer en innovatiever doorgeven aan de volgende generaties dan dat zij nu al is. Dat biedt ambitieuze opgaven. Van ons cultureel erfgoed tot ons vernieuwende karakter. Van onze prachtige natuur tot onze logistieke hotspots. En van onze bijzondere euregionale ligging tot aan economische vernieuwingskracht. Al deze complexe en veelzijdige uitdagingen pakken we met beide handen aan. Ieder vanuit zijn eigen expertise. Zo werken we samen met ruim 900 professionals aan de toekomst die Limburg verdient.

Overige informatie bij externe werving

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Meer informatie

We sluiten deze vacature op 29 augustus, dus we zien jouw sollicitatie graag voor die datum binnenkomen. Je kunt erop rekenen dat we uiterlijk 6 september reactie geven. Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden. Bel gerust met Jeroen Brune op 06 55 39 37 00.

Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 29 augustus a.s. tegemoet. Je kunt reageren via de button 'Solliciteren'.
Is dit toch niet jouw baan, maar ken je iemand die er wel helemaal bij past? Tip hem of haar dan. Je maakt diegene én ons erg blij. Alvast bedankt!

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOverheid, Technisch, Verkeerskunde

In de rol van Projectleider Beheer sta jij aan de lat voor het uitvoeren van het tactisch operationele verkeersveiligheidsbeleid en de afhandeling van verkeersveiligheidsissues op en langs het provinc...View more